Gięcie blach na prasie krawę™dziowej

Możemy zaoferować‡ Pań„stwu gięcie na prasie krawę™dziowej:

  • o maksymalnej dł‚ugoś›ci krawę™dzi 3000 mm
  • o maksymalnej grubości 10 mm

Gię™cie polega na stał‚ej zmianie kształtu materiał‚u z zachowaniem jego spójnoś›ci i trwał‚oś›ci gięcie odbywa się™ na prasie krawę™dziowej Metallkraft GBP – S 3050 – 175 w technologii CNC

  •