Skip to content

Ochrona danych osobowych
Techno-weld Katarzyna Szala

Informujemy, iż:    

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: „Techno-weld Katarzyna Szala „. z siedzibą w Imielinie 41-407, ul Wspólna 25    
 2. Dane kontaktowe administratora:
  1.   e-mail: biuro@techno-weld.pl    
  2.   telefon: + 48 516 470 265
  3.   adres korespondencyjny (z dopiskiem na kopercie RODO):  ul. Wspólna 25, 41-407 Imielin
 3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1.    Zawarcia i następnie wykonania umów, lub przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie    
  2.    Realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:   
 • udokumentowanie przeprowadzenia transakcji,   
 • weryfikacja standingu finansowego kontrahenta, w tym szczególnie jego wiarygodności płatniczej,   
 • ustalenie, potwierdzenie i realizacja windykacji,   
 • tworzenie na potrzeby własne odpowiednich zestawień analityczno – statystycznych na bazie posiadanych danych.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) oraz pkt f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1) – niezbędność dla należytego wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą albo dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywana do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych, mogą być:   
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu „Techno-weld Katarzyna Szala „     
 • podmioty pośredniczące w zawieranych przez „Techno-weld Katarzyna Szala „ transakcjach;   
 • podwykonawcy;   
 • podmioty:   
  • świadczące usługi: doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne;    
  • świadczące pomoc: prawną, podatkową, rachunkową;    
  • agencje badawcze realizujące zlecenia „Techno-weld Katarzyna Szala „
 • inne podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji spoczywających na „Techno-weld Katarzyna Szala” . obowiązków, wynikających bądź z zawartej umowy –  stanowiącej podstawę przetwarzania danych osobowych, bądź z obowiązujących przepisów prawa dodatkowe strony transakcji jeżeli wystąpiła taka konieczność; 
 • podmiotom powiązane z „Techno-weld Katarzyna Szala”
 •  ubezpieczyciele;     
 • spedytorzy;     
 • firmy transportowe;     
 • firmy logistyczne,   
 • banki;     
 • agencje celne;     
 • organy i urzędy państwowe lub samorządowe;   
 • sądy;   
 • komornicy;   
 • biura informacji gospodarczej;   
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;    
 1. Administrator informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,  tj. państwa spoza Europejskiej Wspólnoty  Gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach  i w zakresie, który dotyczy realizacji zawartej umowy.
 2. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl                                                         

   Administrator